Ghid contabil

Ghidul contabil  emis de MF privind unele operatiuni contabile. Sunt multi patroni care sunt crestini si probabil au nevoie de informatie, desi nu totul de reduce la informatie. Ghidul este necesar avand in vedere ultimele modificari in Codul fiscal.
Nota. Sunt si jurist si poate asta ajuta la ceva. – Stancu Constantin, Hateg
 
Ghid practic  privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni economice
 
 
Prin Ordonanta de urgenŃă a Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire  la  rectificarea  bugetară  pe  anul  2009  si  reglementarea  unor măsuri financiar-fiscale  s-au  prevăzut  unele  măsuri  privind  limitarea  dreptului  de deducere  a  TVA  pentru  achizitiile  de  vehicule  prevăzute  la  art.  145¹  din Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  si  completările
ulterioare,  precum  si  pentru  combustibilul  necesar  functionării  vehiculelor aflate  în  posesia  sau  în  folosinta  persoanei  impozabile,  cu  exceptiile prevăzute de lege.
În  vederea  aplicării  unitare  i  a  evidenŃierii  în  contabilitate  a
operaŃiunilor  potrivit  prevederilor  ordonanŃei  de  urgenŃă menŃionate,  a  fost
elaborat prezentul ghid practic. 
  Limitările speciale ale dreptului de deducere prevăzute în ordonanŃa de
urgenŃă  menŃionată  au  impact  asupra  reflectării  în  contabilitate  a  unor
operaŃiuni economice în următoarele situaŃii:
   – achiziŃii intracomunitare de vehicule;
   – importul de vehicule;
   – achiziŃii din Ńară de vehicule;
   – achiziŃii de combustibili necesari pentru funcŃionarea vehiculelor.
 
Pentru  clarificare,  în  prezentul  ghid,  s-au  introdus  i  unele  prevederi
referitoare la condiŃiile în care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat
electronice  fiscale  pot  fi  înregistrate  în  contabilitate  ca  documente
justificative.
 
 
I.  Înregistrările  generate  în  contabilitatea  persoanelor  care  sunt
înregistrate  în  scopuri  de  TVA  conform  art.  153  din  Legea  nr.  571/2003
privind  Codul  fiscal,  cu modificările  i  completările  ulterioare,  denumită  în
continuare Codul fiscal, ca urmare a aplicării limitărilor speciale ale dreptului
de  deducere  pentru  achiziŃiile  de  vehicule  prevăzute  la art.  1451
  din Codul
fiscal, se pot efectua potrivit prevederilor pct. (1) – (5).
 
(1)  În  cazul  achiziŃiilor  intracomunitare  de  vehicule  rutiere motorizate,
dacă  TVA  este  integral  nedeductibilă  conform  art.  1451
din  Codul  fiscal
rezultă că aceasta este  în  totalitate o  taxă nerecuperabilă i devine parte a
costului de achiziŃie. Pentru a reflecta  în contabilitate această operaŃiune se
efectuează următoarele înregistrări contabile:
a)  dacă  TVA  devine  exigibilă  conform  art.  135  din  Codul  fiscal  în
aceeai lună în care se efectuează i recepŃia vehiculului:   2
       –  înregistrarea  TVA  ca  taxă  colectată  i  taxă  deductibilă,  conform
prevederilor art. 157 alin.(2) din Codul fiscal: 
 
         4426            =         4427
                    “TVA deductibilă”       „TVA colectată”
 
   i concomitent,
 
  –    trecerea  TVA  nerecuperabilă  în  costul  de  achiziŃie  al  vehiculului  la
data recepŃiei acestuia:
 
213             =          4426
             „InstalaŃii tehnice,           „TVA deductibilă”
  mijloace de transport,                               
   animale i plantaŃii”
 
       –   înregistrarea  vehiculului recepŃionat de la furnizor
      213    =              404
      „InstalaŃii tehnice,            „Furnizori de imobilizări”
  mijloace de transport,                               
   animale i plantaŃii”
 
 
  b)  dacă  exigibilitatea TVA  pentru  achiziŃia  intracomunitară  i  recepŃia
vehiculului au loc în luni diferite:
 
i)  înregistrări  care  se  efectuează  în  luna  în  care  a  intervenit
exigibilitatea achiziŃiei intracomunitare:
 
– înregistrarea TVA ca taxă colectată i taxă deductibilă:
 
4426         =         4427
             “TVA deductibilă”            „TVA colectată”
 
                    i concomitent,
 
– înregistrarea TVA nerecuperabilă în costul de achiziŃie al 
      vehiculului:
 
        231            =                 4426
           „Imobilizări corporale          „TVA deductibilă”
             în curs de execuŃie”                                    
 
   3
ii)  înregistrări  care  se  efectuează  în  luna  în  care  are  loc  recepŃia
bunului (ulterior lunii în care a fost declarată achiziŃia intracomunitară):
–  înregistrarea în costul de achiziŃie al vehiculului, a sumei  înregistrate
anterior în contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuŃie”:
 
                        213              =                  231
             „InstalaŃii tehnice,                  „Imobilizări corporale 
           mijloace de transport,             în curs de execuŃie”
           animale i plantaŃii”
        
    – înregistrarea  vehiculului recepŃionat de la furnizor
      213    =      404
               „InstalaŃii tehnice,           „Furnizori de imobilizări”
  mijloace de transport,                               
   animale i plantaŃii”
 
(2)  În  cazul  importurilor  de  vehicule,  dacă  TVA  este  integral
nedeductibilă  conform art. 1451
din Codul  fiscal,  rezultă că aceasta este  în
totalitate o taxă nerecuperabilă i devine parte a costului de achiziŃie. Pentru
a  reflecta  în  contabilitate  această  operaŃiune  se  efectuează  următoarele
înregistrări contabile:
–  plata  la  organele  vamale  a  TVA  pentru  import  conform  prevederilor
art. 157 alin. (3) din Codul fiscal:
 
                        4426              =                    512
          “TVA deductibilă”              „Conturi curente la bănci”
 
                      i concomitent
 
213             =              4426
             „InstalaŃii tehnice,               „TVA deductibilă”
  mijloace de transport,                               
   animale i plantaŃii”
 
       –   înregistrarea  vehiculului recepŃionat de la furnizor
      213    =      404
               „InstalaŃii tehnice,        „Furnizori de imobilizări”
  mijloace de transport,                               
   animale i plantaŃii”
 
(3) Pentru achiziŃiile din Ńară de vehicule, TVA va face parte din costul
de achiziŃie numai dacă taxa este integral nedeductibilă. 
  Pentru evidenŃierea în contabilitate a achiziŃiilor interne de vehicule
pentru care nu se admite deducerea TVA-ului se fac următoarele articole
contabile:   4
     
%            =                      404
213      „Furnizori de imobilizări”
„InstalaŃii tehnice,               
mijloace de transport                  
animale i plantaŃii”       
  4426
„TVA deductibilă”     
 
  i concomitent  
 
213  =      4426
„InstalaŃii tehnice,             „TVA deductibilă”
mijloace de transport               
animale i plantaŃii”  
 
(4) Pentru operaŃiunile de  leasing, având  în vedere  tratamentul  fiscal din
punct de vedere al TVA diferit faŃă de tratamentul contabil i cel al impozitului
pe  profit,  se  va  considera  că  pentru  bunurile  achiziŃionate  în  baza  unui
contract de  leasing TVA nu a  fost  integral nedeductibilă i nu va  face parte
din costul de achiziŃie al vehiculului. 
Ca urmare,  înregistrarea  în contabilitate a TVA aferentă valorii  reziduale
se efectuează prin articolul contabil:
      
        4426       =               404
  „TVA deductibilă”   „Furnizori de imobilizări”
 
i concomitent
 
        635    =       4426
      „Cheltuieli cu alte impozite     „TVA deductibilă”
      taxe i vărsăminte asimilate”
 
5)  În cazul achiziŃiei din  Ńară de combustibili, TVA nerecuperabilă potrivit
Codului  fiscal  se  include  în  costul  combustibilului,  evidenŃiindu-se  prin
articolul contabil:
      
          %            =         401
  3022         „Furnizori”
          „Combustibili”
sau 
      6022
 “Cheltuieli privind combustibilul”       
4426
„TVA deductibilă”        5
i concomitent
      
          3022 =        4426                
          „Combustibili”       “TVA deductibilă”
sau     
      6022
          “Cheltuieli privind combustibilul”       
 
  după cum combustibilul este sau nu stocat.
 
NOTĂ
Cursul  de  schimb  utilizat  pentru  determinarea  bazei  impozabile  i  a  TVA  aferente  pentru
achiziŃia  intracomunitară este cursul din data exigibilităŃii  taxei, conform art 135 din Codul  fiscal,
respectiv ori data emiterii  facturii de către furnizorul extern, ori data de 15 a  lunii următoare celei
în care a avut loc livrarea în celălalt stat membru. Pentru achiziŃiile intracomunitare de bunuri, spre
deosebire de  livrările/prestările  în  Ńară, exigibilitatea de  taxă  intervine  la data emiterii  facturii de
către  furnizor  în situaŃia  în care  factura este emisă  înaintea celei de a 15-a zi a  lunii următoare
celei în care a avut loc livrarea de bunuri. Dacă se recepŃionează bunul i nu se primete factura
de  la  furnizorul  din  alt  stat  membru  până  pe  data  de  15  a  lunii  următoare,  se  va  emite  o
autofactură  conform  art.  1551
  din  Codul  fiscal,  iar  cursul  utilizat  pentru  determinarea  bazei
impozabile  i  a  TVA  este  cursul  din  data  de  15  în  care  a  fost  emisă  autofactura.  Baza  de
impozitare i TVA astfel determinate se preiau în jurnalul pentru cumpărări i în decontul de TVA 
la rd. 4 i 15 i de regulă  la rd. 4.1 i 15.1. Ulterior,  la primirea facturii furnizorului se efectuează
corecŃii  pentru  a  determina  baza  achiziŃiei  intracomunitare  la  cursul  din  data  emiterii  facturii  de
furnizor, numai în situaŃia în care factura a fost emisă înaintea celei de a 15 –a zi a lunii următoare
celei în care a a vut loc livrarea.
Exemplul 1 – bunul este recepŃiont în data de 20 mai 2009, dar nu se primete nicio factură până
la data de 15 iunie – se va emite o autofactură pe data de 15 iunie i achiziŃia intracomunitară va
fi declarată în jurnalul de cumpărări i în decontul de TVA în luna iunie. La data primirii facturii se
va  verifica dacă este emisă  înainte de 15  iunie,  situaŃie  în  care  se efectuează  corecŃii pentru a
determina baza achiziŃiei intracomunitare la cursul din data emiterii facturii de furnizor.
 
Exemplul  2  –  în  data  de  22  iunie  2009  se  întocmete  procesul-verbal  de  recepŃie  pentru  un
vehicul care a fost cumpărat din Ungaria. Factura furnizorului este emisă pe data de 2 aprilie 2009
i este  primită  în  cursul  lunii  aprilie. AchiziŃia  intracomunitară  se  va  înregistra  în  luna  aprilie,  în
timp ce recepŃia vehiculului se va înregistra în luna iunie 2009. 
 
Din  punct de  vedere  contabil,  în  cazul bunurilor  achiziŃionate,  însoŃite  de  factură  sau  de
aviz  de  însoŃire  a  mărfii,  urmând  ca  factura  să  sosească  ulterior,  cursul  valutar  utilizat  la
înregistrarea  în  contabilitate  este  cursul  de  la  data  recepŃiei  bunurilor  (pct.  152  alin.  (5)  din
Reglementările  contabile  conforme  cu Directiva a  IV-a a CEE,  aprobate  prin Ordinul ministrului
finanŃelor publice nr.1752/2005, cu modificările i completările ulterioare) 
 
 
 
II    1.  În  cazul  achiziŃionării  carburanŃilor  auto  pe  bază  de  bon  fiscal, 
bonurile  sunt  documente  justificative  care  stau  la  baza  înregistrării
cheltuielilor  în  contabilitate  dacă  sunt  tampilate  i  au  înscrise  denumirea
cumpărătorului i numărul de înmatriculare a autovehiculului.  
 
    2.  (1) Bonurile  fiscale emise cu aparatele de marcat electronice  fiscale  în
baza  OrdonanŃei  de  urgenŃă  a  Guvernului  nr.  28/1999  privind  obligaŃia   6
operatorilor  economici  de  a  utiliza  aparate  de  marcat  electronice  fiscale,
republicată,  cu modificările  i  completările  ulterioare,  sunt  documente  care
atestă efectuarea plăŃii i se anexează la Registrul de casă.
 (2)  Înregistrarea  în  contabilitate  a  bunurilor  achiziŃionate  sau  a
serviciilor  prestate,  achitate  cu  numerar  sau  card  bancar,  pe  bază  de  bon
fiscal, se poate efectua în următoarele condiŃii:
(i)  entitatea  solicită  furnizorului  factura  aferentă  bunurilor  livrate  sau
serviciilor prestate, având ca anexă bonul  fiscal emis de aparatul de marcat
electronic fiscal;
sau 
ii) entitatea justifică cheltuielile efectuate fie prin documente care atestă
intrarea în gestiune a bunurilor achiziŃionate, fie cu alte documente cum sunt:
ordin  de  deplasare,  decont  de  cheltuieli,  la  care  se  anexează  bonul  fiscal,
documentele  respective  fiind  aprobate  de  persoana  care  autorizează
efectuarea  acestor  cheltuieli.  În  cazul  utilizării  decontului  de  cheltuieli,
documentul  utilizat  este  „Decont  de  cheltuieli  –  cod  14-5-5”  aprobat  prin
Ordinul ministrului economiei i finanŃelor nr 3512/2008 privind documentele
financiar-contabile, care va fi adaptat în mod corespunzător pentru decontări
interne. 
 
  3.  Deducerea  taxei  pe  valoarea  adaugată  se  exercită  pe  baza
documentelor stabilite prin Titlul VI al Codului fiscal.
 
  În  funcŃie de programele  informatice utilizate, operatorii economici vor
efectua  evidenŃierea  achiziŃiilor  în  contabilitate  cu  respectarea  atât  a
reglementărilor contabile, cât i a prevederilor legale privind regimul TVA.

,

  1. Premiere şi concurs: precizări « Hunedoara Evanghelică

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: